Kommunikoinnin tukeminen puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä ja tulkkauspalvelu

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

Kategoria: Astetta asiallisemmin | 1

Kommunikoinnin tukeminen puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä ja tulkkauspalvelu

Mikä merkitys on lapsen kommunikoinnin tukemisella?

Oli kyse sitten puheella tapahtuvasta kommunikoinnista tai sitten puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikointimenetelmästä niin kommunikointia on tärkeä tukea lapsesta asti, sillä siten voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi oppimisvaikeuksia, tunne-elämän ongelmia, vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden muodostamisen ongelmia, mielenterveysongelmia sekä samalla vahvistetaan ja valmistetaan lasta itsenäiseen elämään tulevaisuudessa. Tärkeintä on olla jokin ilmaisukeino, millä kertoa ajatuksistaan.

Tulkin käyttöä on myös hyvä alkaa opetella varhain, sillä aikuisiällä on silloin helpompi käyttää tulkkia ja sen käyttämiseen kynnyskin on matalampi, kun tulkkauspalvelun käyttö on jo tullut ihmiselle tutuksi.

Erityisesti tulkin toimiessa opetustulkkina niin samalla tulkki näyttää kommunikoinnin mallia mikä tukee mallia kielen ja kommunikaation käytöstä sekä muokkaamisesta erilaisissa tilanteissa.

Mitä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät?

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät useimmiten otetaan silloin käyttöön, kun kommunikoinnin perusta on puutteellinen, puhemotorisista tai motorisista syistä vaikeus tuottaa puhetta ja kommunikoida, puheenkehitys ei etene, puheilmaisu on epäselvää, kyse on kielellisten taitojen kuntoutuksesta tai ihminen on menettänyt kielelliset taidot äkisti kuten sairauden tai onnettomuuden takia. Kommunikointimenetelmän käyttö voi olla väliaikainen tai pysyvä ratkaisu riippuen yksilöllisesti ihmisestä. Arvion puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiomenetelmän tarpeesta tekee puheterapeutti.

Kommunikaatiomenetelmiä on paljon ja niitä voi olla käytössä yksi tai useampi kommunikointimenetelmä tukemassa toisiaan. Kommunikointimenetelmien avulla voidaan auttaa ihmistä havainnollistamaan ja jäsentämään paremmin kuultua puhetta ja kieltä.

Kommunikointimenetelmiä:
– Viittomakommunikaatio: Viittomakieli, viitottu puhe ja tukiviittomat
– Kuvakommunikaatio: Kommunikointikansio, pikapiirtäminen ja kommunikointitaulu
– Kommunikaatiolaitteet ja ohjelmat
– Kirjoittaminen
– Elekieli

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu pähkinänkuoressa

Jokaisella on oikeus kommunikoimiseen ja itsensä ilmaisemiseen. Suomen laissa on laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Myös lain mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus Kansaneläkelaitoksen järjestämään maksuttomaan tulkkauspalveluun.

Edellytyksenä tulkkauspalvelulle on, että ihminen pystyy itse ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään toimiva kommunikointimenetelmä ja kotikunta Suomessa. Oikeutta tulkkauspalveluun voi hakea Kelasta joko sähköisesti tai postittamalla kirjallisen lomakkeen. Hakemuksessa liitteenä tulee olla sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan esimerkiksi puheterapeutin lausunto, josta käy ilmi vamma tai sairaus, joka aiheuttaa tulkkaustarpeen, mihin tilanteisiin tulkkausta käytetään, mikä kommunikointimenetelmä on käytössä sekä asiantuntijan näkemys tulkkauspalvelun hyödyistä hakijalle.

Tulkkia voi käytännössä tilata mihin tahansa tilanteeseen esimerkiksi työssä käymiseen, opiskeluun peruskoulun jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen, virkistäytymiseen ja kirjallisten dokumenttien läpikäymiseen. Tulkkaus voi tapahtua etä tai lähitulkkauksena.

Tulkkauspalveluun ei kuulu vammaisten henkilöiden muiden palveluiden järjestäminen esimerkiksi henkilökohtainen apu ja kommunikaatio-ohjaus. Tulkki ei myöskään tulkkaa kahden eri viittomakielen välillä tulkkaaminen tai kansainvälistä viittomista.

Poikkeuksena myös esi- ja perusopetus eli Kela ei järjestä tulkkausta, vaan perusopetuslain mukaan koulutoimi on velvollinen järjestämään opetustulkkauksen ja hoitamaan siitä aiheutuvat kustannukset.

Tulkkauspalvelun mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä siten voidaan tukea ihmisen itsenäisyyttä hoitaa asioitaan yksin sekä se helpottaa myös läheisten taakkaa, kun ei itse tarvitse koko ajan toimia toisen viestin välittäjänä vaan tulkki huolehtii kommunikaation ammattilaisena siitä, että ihminen tulee kuulluksi ja pystyy osallistumaan vuorovaikutukseen tasavertaisesti.

Kirjoittaja: Iris Lopperi, puhetulkki- ja kommunikaatio-ohjaajaopiskelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta

  1. Matti Hokkanen

    Jännityksellä Nähdään, kenen Vastuulle, saattavat nämä Siirtyä, kun Tulevat Toimintaan Uudet Hyvinvointialueet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *