Isä makaa vauva rintakehällään viltin alla

Tutkimus: Erityislasten isien kokemuksia vertaistuesta

posted in: Astetta asiallisemmin | 0

Hyvää alkanutta vuotta 2024 Leijonaemoihin kuuluville! Tämän kirjoituksen takana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Iida Selkee ja Anna Ojala. Saimme mahdollisuuden toteuttaa opinnäytetyömme Erityislasten isien kokemuksia mielekkäästä vertaistukitoiminnasta sekä sen tarpeesta yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa. Projekti aloitettiin syksyllä 2023 ja se valmistui helmikuuksi 2024. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisesti ja sitä varten kerättiin aineistoa sähköisen kyselyn avulla. Vuoden 2023 marras-joulukuun aikana kysely oli vastattavissa erityislasten iseille sähköpostin, vapaaehtoisten ryhmän sekä sosiaalisen median kautta. Saimme kyselyyn kymmenen vastausta, kiitos kovasti jokaiselle vastanneelle!

Opinnäytetyön aihe muovautui työkokemuksemme pohjalta, olemme työskennelleet opintojen aikana aikuisten kehitysvammaisten palveluissa. Aiheen muotoutumista ohjasi myös kiinnostus lasten ja perheiden parissa tehtävää työtä kohtaan. Otimme tämän pohdinnan myötä yhteyttä Leijonaemoihin ja he toivoivat, että tutkisimme vertaistukea isien näkökulmasta. Isien näkökulmaa on tutkittu aiemmin melko vähäisesti äiteihin verrattuna ja Leijonaemot ry kaipasi tietoa isien kokemuksista vertaistukeen liittyen, jotta he voisivat kehittää toimintaansa tarpeisiin vastaavaksi. Opinnäytetyön kyselypohja ja anonymisoitu aineisto siirtyi Leijonaemojen käyttöön työn valmistuttua, mikä helpottaa jatkossakin isien kokemusten kartoittamista.

Leijonaemojen järjestämässä toiminnassa isä -jäsenten on huomattu osallistuvan huomattavasti vähemmän järjestettyyn toimintaan äiteihin verrattuna. Opinnäytetyötä voidaan pitää ajankohtaisena sekä tärkeänä, sillä nyky-yhteiskunnassa tunnistetaan paremmin isien merkitys ja rooli lapsen kasvussa ja kehityksessä, minkä vuoksi olisi tärkeää olla tarjolla myös isien terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevää sekä edistävää vertaistukea. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ajankohtainen ja monia puhutteleva aihe, minkä vuoksi on myös tärkeää, että erityislasten iseille olisi tarjolla mielekästä ja heidän tarpeisiinsa vastaavaa vertaistukea.

Tutkimuksen avulla saimme kartoitettua Leijonaemojen toivomaa erityislasten isien näkökulmaa mielekkäästä vertaistuesta sekä sen tarpeesta. Tuloksissa vertaistuesta saatujen hyötyjen perusteella voidaan katsoa, että erityislasten isät kokevat tarvetta vertaistukitoiminnalle. Vertaistuesta saatuja hyötyjä ovat tulosten mukaan lapsen tilannetta hyödyttävä tieto, uudet tuttavuudet, tuki omaan isyyteen ja vertaistuesta saatavat voimavarat arkeen. Tutkimuksen myötä saatiin ratkaisuja sille, miten Leijonaemot pystyisivät mahdollisesti madaltamaan vertaistukitoimintaan osallistumisen kynnystä. Tällaisia ratkaisuja olisivat kiinnostava ja mielekäs toiminta tai ohjelma sekä aktiivinen tekeminen. Mielekkäälle vertaistukitoiminnalle ei ilmennyt vastauksissa suoraa määritelmää, mutta onnistuneen ja mielekkään toiminnan kannalta tärkeiksi teemoiksi nousivat luottamuksellinen ilmapiiri, vertaisten tuki, mahdollisuus keskustella, muiden isien läsnäolo, puolison läsnäolo, koko perheen osallistuminen, aktiivinen toiminta, mielekäs tekeminen sekä kuulluksi tuleminen. Kiireettömyys nostettiin myös esiin tärkeänä tekijänä vertaistukitoiminnassa.

Tuloksista ja opinnäytetyön eri vaiheista voi lukea lisää opinnäytetyön raportista vaikkapa seuraavan linkin kautta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202402082690. Raportissa avaamme opinnäytetyön tietoperustaa monipuolisten lähteiden avulla sekä kerromme laajemmin aiemmista tutkimuksista ja niiden yhteneväisyyksistä tämän tutkimuksen tulosten kanssa.

Kiitämme tämän kirjoituksen myötä kovasti yhteistyöstä, sekä toivotamme mukavaa alkavaa kevättä kaikille!

– Iida Selkee ja Anna Ojala, HAMK sosionomiopiskelijat


Haluaisitko kertoa oman kokemuksesi tai toiveesi isille kohdennetusta vertaistukitoiminnasta? Voit laittaa viestiä toimisto@leijonaemot.fi. Haluamme kehittää toimintaa kokoajan yhä enemmän kaikkia erityislasten vanhempia tukevaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *